ПЛАН

роботи бібліотеки

Великокобелячківської ЗОШ  І – ІІІ ст .

Робота над проблемою :            

«ВИХОВАННЯ ЧИТАЦЬКИХ ІНТЕРЕСІВ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ »
ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  БІБЛІОТЕКИ  НА  2014 – 2015 н . р .

    У новому навчальному році читачами шкільної бібліотеки є  67 учнів та           18 чоловік учительського  персоналу .

    Загальний фонд бібліотеки становить -6174 примірників . З них підручників – 1599 , примірників художньої літератури , брошур , довідників - 5575 .

 

    Основними завданнями є робота над бібліотечно – інформаційним обслуговуванням користувачів у забезпеченні всіх напрямків навчально – виховного процесу школи у засвоєнні як програмних , так і позапрограмних вимог .

    Формувати в учнів уміння та навички бібліотечного користувача . Привчати дітей до систематичного читання художньої літератури , виховувати культуру читання та бережливе ставлення до книги . Сприяти вихованню гармонійної , морально досконалої особистості .

    Спрямувати роботу шкільної бібліотеки на поширення і поглиблення знань учнів набутих у школі . Одним з основних завдань бібліотеки вважати забезпечення учнів підручниками .

    Виховувати в учнів інформаційну культуру – стале прагнення до науки , до пошуку інформації . любов до держави , гордість за наш народ .
РАДА БІБЛІОТЕКИ

Мостова М . І . – директор школи

Огир А . М . – учитель української мови та літератури , російської мови

Титар В . В . – бібліотекар школи


АКТИВ БІБЛІОТЕКИ

1 . Єщенко Вікторія

2 . Філатова Жанна

3 . Ботнар Яніна

4 . Пальчик Тетяна

5 . Почтар Марія

6 . Коровчук Максим 
1 . ОРГАНІЗАЦІЙНА  РОБОТА

  1.  Розробити « Правила користування бібліотекою» відповідно

           до « Типових правил користування бібліотекою» .                              вересень

2 .      2. Підготувати приміщення бібліотеки до нового навчального            серпень -

           року .                                                                                                                  вересень

          3. Впорядкування бібліотечної документації .                                           вересень


2 .РОБОТА З ФОНДОМ БІБЛІОТЕКИ

1 .     Комплектувати фонд бібліотеки згідно з потребами учбового            вересень -

         процесу .                                                                                                                травень

2 .     Систематично проводити підготовку до вилучення з бібліотеки         жовтень –

          морально застарілої та фізично зношеної літератури та                         березень

          підготовка її до списування .

3 .     Здійснити заміну загубленої літератури . Оформити акти .                   травень


        3 .РОБОТА  З  ЧИТАЧАМИ

1 .     Провести  екскурсію до бібліотеки  для учнів 1 класу .                         вересень

2 .     Обслуговувати читачів на абонементі .                                                     протягом

                                                                                                                                        року

3 .     Організовувати книжкові виставки відповідно до                                 протягом

          календарних дат .                                                                                           року

4 .     Знайомити нових читачів із « Правилами користування                     вересень –

          бібліотекою» .                                                                                                 червень

5 .      Консультувати читачів із питань самостійного пошуку                        протягом

           інформації , правил бібліографічного опису творів                              року

           друку , роботи з енциклопедичними та довідковими

           виданнями .

6 .      Проводити індивідуальні бесіди з метою вивчення                            протягом

            читацьких інтересів .                                                                                    року

7 .       Ознайомити читачів з інструкцією Ради Міністрів                                жовтень

            України про відшкодування вартості втрачених

            підручників та про можливі способи розрахування

            з бібліотекою в разі втрати або пошкодження взятих

            підручників чи книг .

8 .       Робити бібліографічну обробку нових надходжень до                       протягом

           бібліотеки .                                                                                                       року

9 .       Систематично знайомити учнів із бібліотечними                                  протягом

            новинками .                                                                                                      року


         4 . ІНФОРМАЦІЙНА  РОБОТА

1 .         Знайомити читачів із каталогами видавництв та з каталогами             вересень

             періодичних видань , книготоргівельними організаціями .                    червень

             Робити замовлення .

 

2 .         Складати та видавати інформаційний вісник « Нові книги»                  протягом

              для оперативного ознайомлення читачів із надходженням                 року

              до бібліотеки .

 

3 .         Провести тиждень « Живи , книго!» .                                                            грудень

 

4 .          Надавати інформаційну підтримку предметним тижням                      протягом

              та всім заходам , які проводяться в школі                                                   року

 

5 .          Проводити рейди – перевірки стану підручників                                     щомісяця

 

6 .          Провести огляд літератури по профорієнтації                                           квітень


             5 . РОБОТА З ПІЛЬГОВИМИ КАТЕГОРІЯМИ

1 .           Залучити учнів з пільгових категорій до відвідування                             вересень

               Бібліотеки

2 .           Рекомендувати даним учням літературу , яка могла б їх                       вересень

                зацікавити